ÚVODAKTUÁLNE INFOLOKALITAHISTÓRIALIEČBAŠTRUKTÚRA ODDELENÍPSYCHICKÉ CHOROBYFONDY EÚFAKTÚRY a ZMLUVYFOTOKONTAKT  

                               

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie bola založená 1.10.1957 s pôvodným názvom Psychiatrická liečebňa.

Vo Veľkom Záluží bol kaštieľ, ktorý v druhej polovici 18. storočia postavila jedna z vetiev grófskeho rodu Eszterháziovcov. Kaštieľ slúžil grófskej rodine do konca vojny v roku 1945. Gróf sa však zaplietol s Nemcami a tak súčasne s nimi celá rodina tajne odišla a kaštieľ aj s vybavením nechali napospas obci. Obyvatelia obce všetko stihli "sprivatizovať" za jednu noc, takže štát prebral kaštieľ kompletne vyprázdnený.

Tesne po vojne boli v kaštieli umiestnení vojaci, potom ho do užívania dostali odbory (využívali ho ako školiace stredisko ROH pre funkcionárov), neskôr sa kaštieľ dostal do rezortu školstva a niekoľko rokov v ňom sídlila Stredná poľnohospodárska škola. Škola sa v lete 1957 presťahovala do Zlatých Moraviec a kaštieľ definitívne prebralo zdravotníctvo.

Oficiálne od 1.10.1957 bola zriadená Psychiatrická liečebňa Veľké Zálužie, za jej prvú riaditeľku a súčasne jedinú primárku bola menovaná MUDr. Mária Slobodová. V tom období mala liečebňa 260 lôžok.

V priebehu uplynulých 55 rokov existencie liečebne, od roku 1995 psychiatrickej nemocnice, sa na riadiacich postoch vystriedali nasledovní riaditelia:

     1957-1976 MUDr. Mária Slobodová

     1977-1977 MUDr. Teodor Rosinský

     1977-1989 MUDr. Anton Čaja

     1989-1990 MUDr. Teodor Rosinský 

     1990-31.október 2012 MUDr. Mária Kabátová

     od 1.november 2012  RNDr. Beatrix Nováková 

Po reorganizácii a následnémom zrušení Psychiatrickej liečebne v Dolnej Krupej boli pacienti presunutí do Psychiatrickej liečebne Veľké Zálužie. Od roku 1969 sa počet lôžok upravil na 410.

Intenzívnejší rozvoj liečebňa zaznamenala v polovici 70-tych rokov. Postupne sa vylepšovalo materiálne vybavenie oddelení, vylepšovalo sa personálne obsadenie. Bol vybudovaný bufet, telefónna ústredňa, prístavba k stravovacej prevádzke - výdajňa stravy pre pacientov, dietna kuchynka a čistiareň zeleniny. Boli tiež zrekonštruované objekty po odchode rehoľných sestier pre potreby novozriadeného rehabilitačného oddelenia. Časté problémy s pitnou vodou boli odstránené vybudovaním nového podzemného vodojemu a následne bola uvedená do prevádzky nová kanalizácia a čistička odpadových vôd.

V rokoch 1985-1987 boli postupne  odovzdané do užívania štyri nové liečebné pavilóny s kapacitou 205 lôžok. Pavilóny nahradili pôvodné švédske domky, ktoré slúžili ako provizórium pri premiestňovaní pacientov z liečebne v Dolnej Krupej. V týchto, dnes už zrekonštruovaných a zmodernizovaných priestoroch sú umiestnení pacienti I. a IV. psychiatrického oddelenia.

Havarijná situácia v centrálnej kotolni a v ďaľších štyroch lokálnych kotolniach na tuhé palivá a s tým spojený nedostatok teplej vody (kúpanie pacientov podľa harmonogramu, odstavovanie dodávky teplej vody), enormné znečisťovanie ovzdušia a životného prostredia v liečebni bolo odstránené vybudovaním novej centrálnej kotolne na zemný plyn. Do prevádzky bola uvedená v máji 1992.

V roku 1990-1991 bola postupne zrealizovaná hydroizolácia celého kaštieľa proti zemnej vlhkosti s následnou opravou fasády. Podstatne sa vylepšil vzhľad i pracovné prostredie v tomto objekte.

V rokoch 1988-1990, ešte za pôsobnosti KÚNZ Bratislava, sa intenzívne pracovalo na príprave a riešení ďaľších havarijných prevádzok - ústavná kuchyňa a práčovňa. Tieto prevádzky boli umiestnené v priestoroch kaštieľa. Stav bol neúnosný z hľadiska prevádzkového, hygienického i z hľadiska pamiatkovej ochrany kaštieľa. Prípravné práce do podoby realizácie sa dostali v roku 1993, zahájila sa výstavba stravovacej prevádzky a do užívania bola odovzdaná v roku 1996. V tomto roku bola tiež zahájená výstavba práčovne. Práce na tejto stavbe pokračovali až do roku 1998, kedy bola odovzdaná do užívania. Po uvoľnení priestorov bývalej kuchyne sa zrealizovala ich prestavba pre potreby II. a III. psychiatrického oddelenia, kde sú v súčasnosti pacientom k dispozícii izby s nadštandardným vybavením.

V rokoch 2007-2010  sa uskutočnila výmena okien, oprava a rekonštrukcia fasády kaštieľa, zateplenie a rekonštrukcia  liečebných, rehabilitačných pavilónov a bytovky. Realizovala sa tiež inštalácia slnečných kolektorov na ohrev teplej vody.

Rozhodnutím ministra zdravotníctva od 1.3.1995 bola liečebňa zmenená na príspevkovú organizáciu s názvom Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie. Na základe rozhodnutia MZ SR zo dňa 20.8.2007 sa ako špecializovanej Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie povoľuje prevádzkovať ústavnú zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Technicko - hospodárskym námestníkom je Ing. Karol Jelenák a námestníčkou pre ošetrovateľstvo Mgr. Helena Pagáčová.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie  prešla dlhodobým vývojom. Z neznámeho zdravotníckeho zariadenia sa postupne podarilo vybudovať modernú psychiatrickú inštitúciu, ktorej štruktúra, rozsah a odborná úroveň poskytovanej psychiatrickej starostlivosti spĺňa kritéria progresívnych trendov súčasnej psychiatrie. V nemocnici pracujú vynikajúce pracovné tímy, ktoré sú zárukou kvality komplexnej psychiatrickej, psychoterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti.

Copyright PNVZ, 2006. Vetky prva vyhraden. Created by Weblife, Tadashi.